Cenník

mesačná starostlivosť – 350 €

zahŕňa len paušálny poplatok za školné, stravné 3 € / deň sa účtuje samostatne

12 denná starostlivosť – 316 €

zahŕňa paušálny poplatok za školné 280 € + stravné 3,-/ deň, spolu 36,-€/12 dní

1 denná starostlivosť – 25 €

zahŕňa paušálny poplatok za školné a stravné. Poplatok sa platí pred nástupom dieťaťa do DC.

  • Starostlivosť prebieha denne od 07:00 do 18:00.
  • Rodič si sám určí návštevné dni ako aj dĺžku pobytu dieťaťa v DC.
  • Nespotrebovaný paušálny poplatok sa nevracia.
  • Adaptačný pobyt sa spoplatňuje 10,-€ za cca 2-3 hod. (bez stravy). Pri dlhšom pobyte sa účtuje alikvótna časť zo zvoleného mesačného paušálu + stravné.
  • Paušálny poplatok školného sa platí na mesiac vopred, stravné pri mesačnej dochádzke sa vyúčtuje mesiac pozadu podľa spotreby.
  • Paušálny poplatok školné+stravné na 12 návštevných dní sa platí mesiac vopred. Nespotrebovaný poplatok ani jeho časť sa nevracia.
  • Platnosť cenníka – šk.rok 2018/19

Cenník na stiahnutie
Pred nástupom >